Kundalini joga podľa Yogiho Bhajana

Kundalini joga je uceleným súborom veľmi účinných techník, ktoré boli v krajine svojho pôvodu, v Indii, tisícročia odovzdávané len z učiteľa na žiaka. Bola to raj joga, “kráľovská joga”. Pre obyvateľov Západu ju sprístupnil Jogi Bhajan v 60-tych rokoch 20.storočia, začal ju vyučovať v Amerike, odkiaľ sa rýchlo rozšírila do Európy.

Hovorí sa jej tiež “joga vedomia”, pretože okrem posilnenia a regenerácie fyzického tela pôsobí na vzorce správania vytvorené v rodine a skúsenosťami zo života v danej spoločnosti, ktorá riadi náš život bez toho, aby sme si boli toho vedomí, a veľakrát nám nedovolí preniknúť k svojej podstate. Negatívne vzorce správania, ktoré nepodporujú naše “Ja” sú postupne “prepisované” novými, pozitívnymi.

V Kundalini joge sa väčšinou stretnete s jednoduchými dynamickými cvikmi, ktoré posilňujú výdrž a sebadisciplínu, ďalej relaxačnými technikami a rôznymi druhmi meditácií na posilnenie koncentrácie, navodenie pokoja mysle a rozvoj intuície. Cviky v Kundalini joge pracujú predovšetkým na nervovom systéme, endokrinných žľazách a mozgu. Hlavným cieľom je dospieť do stavu, kedy je naplno využívaný potenciál ľudského vedomia.

Kundalini joga ako cesta k osobnému rozvoju

Telo a myseľ tvoria podľa filozofie jogy neoddeliteľnú jednotu. Jogová prax podporuje talenty a schopnosti jednotlivca, aby ich mohol ďalej rozvíjať a integrovať do svojho života. Človek, ktorý pravidelne praktizuje jogu sa stáva “pánom” svojho života, je schopný ho aktívne utvárať podľa svojich potrieb, lepšie odhadovať situácie, byť iniciatívnejší a niesť zodpovednosť sám za seba. Mnohí sa púšťajú do realizácie cieľov, o ktorých doteraz len snívali. Všeobecne rastie ochota sa ďalej rozvíjať, meniť, pretože súlad s vlastnými cieľmi a predstavami posilňuje prežívanie zmysluplnosti vykonávanej činnosti a znižuje stresovú záťaž a z nej vyplývajúce zdravotné problémy.

Je to bezpečná cesta, ktorá stimuluje prirodzené možnosti tela k tomu, aby sa človek stal zdravým a harmonickým ako fyzicky, tak psychicky. Nastúpenie na cestu jogínskeho životného štýlu formuje náš charakter, vytvára z nás silných, pevných jedincov hľadiacich na druhých so súcitom a láskou. Je to cesta k vlastnej podstate, ktorá nám pomáha žiť podľa nášho najvyššieho poslania.

Prečo si vybrať práve Kundalini jogu?

V Kundalini joge môžeme nájsť cvičenia vhodné pre akúkoľvek vekovú skupinu, pre ľudí so zdravotnými obmedzeniami, pre ľudí v rôznych životných situáciách. Jej záber je veľmi široký tak z hľadiska prvkov používaných na hodinách (dychové cvičenia, fyzické cviky statické aj dynamické, spev mantier, meditácie, relaxácie, celestiálnu komunikáciu, afirmácie), ako aj z hľadiska tém, na ktorých môžete pomocou Kundalini jogy pracovať. Každá hodina je zameraná na určitú tému a uplatní sa tu takmer vždy väčšina z vyššie uvedených prvkov.

Pokroky dosahované pri pravidelnom (najlepšie každodennom) cvičení Kundalini jogy spravidla prichádzajú podstatne rýchlejšie ako pri praktizovaní iných druhov jogy. Vďaka svojmu celostnému zameraniu na telo, myseľ a dušu môže osloviť rôzne zameraných praktizujúcich ľudí, ktorí uprednostňujú rozdielne cesty k harmónii a jednote. Je to systém veľmi silný, ku ktorému je zároveň potrebné pristupovať s pokorou a rešpektom.

Najvyšším cieľom Kundalini jogy je ale nadviazanie kontaktu s Vyšším Ja, s tým, čo nás presahuje, aby sme dokázali mať nadhľad nad “malichernosťami” každodenného života, neutápali sa v konfliktoch so svojim Egom a ostatnými a aby sme dokázali slúžiť ostatným v napĺňaní ich poslania.